„Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks" taotlusvooru infopäev

13.01.2020

Koht: Tartu, Dorpati konverentsikeskus

Määruse „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” neljas taotlusvoor avanes 20. detsembril 2019 ning on avatud kuni 20. veebruarini 2020 kl 17.00.

Toetuse andmise eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ning praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.

Toetatavad tegevused

Toetatakse kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil läbiviidavaid projekte, mille käigus kool ja kooliväline osapool ühiselt:

 • panustavad ettevõtlusõppe läbiviimisesse;
 • muudavad ettevõtlusõpet praktilisemaks;
 • viivad ettevõtlusõpet läbi väljaspool kooli.

Projekti tegevuste tulemusena peab koolis muutuma ettevõtluse õpetus.

Projektide tegevuste sihtrühm

 • õppurid;
 • õpet läbiviivad spetsialistid.

Taotleja, partner, koostööpartner

 • Taotleja võib olla kool, era- või avalik-õiguslik juriidiline isik. 
 • Taotleja peab projekti kaasama vähemalt ühe partneri või koostööpartneri. Igas projektis peab olema kaasatud kool ja kooliväline osapool.
  Partner on osapool, kes osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja kellel tekivad selle käigus kulud.
  Koostööpartner on projekti osapool, kes panustab projekti elluviimisse, kuid kellel projekti raames kulusid ei teki.
  NB! Juhime tähelepanu, et ettevõtted kellelt ostetakse teenust ei ole projekti partnerid ega koostööpartnerid.
 • Taotleja ega partner ei või olla asutus või juriidiline isik, mida haridus- ja teadusministeerium toetab taotluse vastavuse kontrollimise ajal ettevõtlusõppe arendamise eesmärgil tegevuskava ja partnerlusleppe põhiselt.

Eelarve, toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on kokku 250 000 eurot (sh Euroopa Sotsiaalfond 212 500 eurot ning riiklik kaasfinantseering 37 500 eurot).
 • Toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 1000 eurot kuni 25 000 eurot.
 • Toetuse maksimaalne määr on kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Toetus makstakse välja lihtsustatud kulude hüvitamisviisi kindlasummaline makse alusel. Minimaalne kindlasummaline makse on 1000 eurot ning maksimaalne kindlasummaliste maksete arv ühes taotluses on viis kindlasummalist makset. Kindlasummalise makse alusel toetuse saamisel määratakse makse suurus taotluses esitatud projekti väljundi eelarve summa alusel ning toetus makstakse välja ainult tulemuste (näitajate) täielikul saavutamisel.
  NB! Juhime tähelepanu, et rahastatud projekti näitajate, tegevuste ja eelarve muutmine pole lubatud.

Määrus ja infomaterjalid

Taotluste esitamine

 • Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee
  – Vaata ka keskkonna kasutamise videojuhendeid.
  – Taotluse täitmisel lähtuge iga andmevälja juures olevast abiinfost. Taotluses on abiinfo tähistatud küsimärgiga “?”.
 • Taotluste esitamise tähtaeg on 20.02.2020 kl 17.00

Infopäevad taotlejatele 

 • 14. jaanuaril TALLINNAS Öpiku konverentsikeskuses (Valukoja 8) kl 12.30-16.30. PÄEVAKAVA

Taotlusvooru viib läbi Innove toetuste agentuuri elukestva õppe keskusLisainfo telefonil 735 0528.

Lisainfo: www.innove.ee