Kodanike Euroopa toetusprogrammi tähtaeg: sõpruslinnad, linnade võrgustikud, kodanikuühiskonna projektid

01.09.2020

Kodanike Euroopa programm on mõeldud Euroopa Liidu kodanikele nende kaasamiseks liidu tegevusse ning ühiste arusaamade kujundamiseks Euroopa Liidu ajaloost, väärtustest ning kultuurilisest rikkusest.

Programmi viib ellu Brüsselis asuv Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasetus (EACEA). Täitevasutuse tööle teeb järelvalvet Euroopa Komisjon, kes vastutab programmi strateegia ning prioriteetide seadmise eest. Ühtlasi levitab komisjon häid praktikaid ning tulemusi. Programmi kohta jagavad rohkem infot osalevates riikides asuvad Kodanike Euroopa kontaktpunktid.

1. EESMÄRGID

Kodanike Euroopa eesmärgid on:
 • Aidata kaasa kodanike arusaamisele EList, selle ajaloost ja mitmekesisusest.
 • Edendada ELi kodakondsust ja parandada demokraatliku kodanikuosaluse tingimusi ELi tasandil.
 • Suurendada teadlikkust ajaloolisest mälust, ühisest ajaloost ja ühistest väärtustest ning ELi eesmärgist, milleks on rahu.
 • Julgustada ELi tasandil demokraatlikku kodanikuosalust, suurendades kodanike arusaamist ELi poliitiliste otsuste tegemise protsessist ja toetades ühiskondliku aktiivsuse, kultuuridevahelise suhtluse ja vabatahtliku tegevuse võimalusi ELi tasandil.

Kooskõlas „Kodanike Euroopa” programmi üldiste eesmärkidega on Euroopa Komisjon kindlaks määranud ka iga-aastased prioriteedid, mis on läbivad programmperioodi lõpuni. Taotlejaid julgustatakse töötama välja projekte kooskõlas programmi eesmärkidega, keskendudes samas iga-aastastele prioriteetidele. 

Prioriteetide ja  selgitustega saab põhjalikumalt tutvuda ingliskeelse dokumendiga või külastades EACEA veebilehte.

2. TOETUSTE TÜÜBID

Kodanike Euroopa toetused jagunevad kaheks:

Projektitoetused: on ajaliselt piiratud kindlad tegevused, mis viiakse ellu koos Euroopa partneritega. Sellel lehel saad tutvuda Kodanike Euroopa projektitoetustega.
    
Tegevustoetus: rahastatakse rahvusvahelisi organisatsioone ja võrgustikke, kelle põhitegevus on Euroopa ajaloolise mälu ja identiteedi säilitamine ning kodanikuaktiivsuse ja demokraatliku osaluse suurendamine Euroopa Liidu tasandil. Toetust antakse organisatsiooni tavapäraste ja alaliste tegevuste katteks, taotlemine toimub eraldi konkursikutse alusel EACEA kodulehel ning toetusesaajatega sõlmitakse mitmeaastane raamlepe. Järgmine taotlemine toimub aastal 2017 perioodiks 2017-2020. Siin lehel on kirjeldatud Kodanike Euroopa projektitoetused.

3. PROJEKTITOETUSED

Taotlejad saavad taotleda rahastust neljas meetmes.

1. Tegevussuund: Euroopa ajalooline mälu

Meetme konkreetsed prioriteedid 2019- 2020:

 • Euroopa lähiajaloo olulisimate pöördepunktide mälestuse jäädvustamine
 • Kodanikuühiskond ja kodanikuosalus totalitaarsetes režiimides
 • Antisemitism, mustlasvastasus, ksenofoobia, homofoobia ja muud sallimatuse vormid: õppetunnid tänaseks
 • Demokraatiale üleminek ja ühinemine Euroopa Liiduga

Euroopa lähiajaloo olulisimate pöördepunktide mälestuse jäädvustamise prioriteedid täpsemalt aastal 2020 on:

 • 1950. aasta Robert Schumani deklaratsioon 
 • 1990. aasta Saksamaa taasühinemine 
 • 2000. aastal Euroopa Liidu põhiõiguste harta väljakuulutamine

Prioriteetide ja  selgitustega saab põhjalikumalt tutvuda ingliskeelse dokumendiga või külastades EACEA veebilehte.

1.1   Euroopa ajalooline mälu
Projektid kajastavad totalitaarsete režiimide põhjusi ja tulemeid Euroopa kaasaegses ajaloos ning lähiajaloo võtmesündmusi, väärtustades Euroopa Liidu mitmekesist minevikku, ühiseid väärtusi ning eesmärke.
Organisatsiooni liik: kohalikud või piirkondlikud omavalitsused või mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid ja ohvrite ühendused ning kultuuri-, noorte-, haridus-ja teadusorganisatsioonid, sõpruslinnade ühendused.
 
Maksimaalne toetus: 100 000€ Taotlustähtaeg: 
4. veebruar 2020

Projektid peavad algama vahemikus: sama aasta 1. september kuni 28. veebruar 2020 / 29. veebruar 2021.
Maksimaalne kestus: 18 kuud
Minimaalne osalevate riikide arv: 1*
*prioriteetsed on rahvusvahelised projektid


2. Tegevussuund: demokraatlik kaasatus ja kodanikualgatus

Demokraatliku kaasatuse ja kodanikuosaluse konkreetsed prioriteedid 2019 - 2020:

 • Arutelud Euroopa tulevikku üle ja Euroskeptitsismi mõistmine 
 • Solidaarsuse edendamine kriisi ajal
 • Kultuuridevahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise edendamine ning võitlus sisserändajate ja vähemusrühmade häbimärgistamise vastu

Prioriteetide ja  selgitustega saab põhjalikumalt tutvuda ingliskeelse dokumendiga või külastades EACEA veebilehte.

2.1 Sõpruslinnad (*ka kohalikud omavalitsused jt. Vt osalevad organisatsioonid)
Meede toob kokku kodanikke ja eksperte Euroopa linnadest ja omavalitsustest Euroopa Liidule oluliste teemade ümber, et edendada osalemist poliitilistes protsessides, arendada ühiskondlikku aktiivsust, vabatahtlikku tegevust, kodanike teadlikkust.
Organisatsiooni liik: Linnad/omavalitsused või nende sõpruskomiteed või muud kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud.
 
Maksimaalne toetus: 25 000€ Taotlustähtaeg: 
4. veebruar 2020 
Projektid peavad algama vahemikus: sama aasta 1. juulist kuni järgneva aasta 31. märtsini  
1. september 2020 
Projektid peavad algama vahemikus: järgneva aasta 1.veebruar kuni 31. oktoober
Maksimaalne kestus: 21 päeva
Minimaalne osalevate riikide arv: 2 
Projektis peab osalema omavalitsusi vähemalt kahest rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik. Tegevus peab toimuma mõnes projektis osalevatest rahastamiskõlblikest riikidest.
Minimaalne kutsutud külaliste arv: 25
„Kutsutud osalejad” on rahastamiskõlbliku partneri või rahastamiskõlblike partnerite saadetud rahvusvahelised osalejad.
 
2.2 Linnade võrgustikud (*ka kohalikud omavalitsused jt. Vt osalevad organisatsioonid)
Meede on mõeldud pikaajalisema koostöö edendamiseks ja jätkusuutlike projektide algatamiseks ühist huvi pakkuvatel teemadel ning heade tavade vahetamiseks.
Organisatsiooni liik/taotlejad: • linnad/omavalitsused või nende sõpruskomiteed või võrgustikud; • muude tasandite kohalikud/piirkondlikud omavalitsused; • kohalike omavalitsuste liidud/ühendused; • kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud. Lisaks taotlejatele võivad projektide partnerid olla mittetulunduslikud kodanikuühiskonna organisatsioonid.
 
Maksimaalne toetus: 150 000€ Taotlustähtaeg:
3. märts 2020.
Projektid peavad algama vahemikus: sama aasta 1. september kuni 28. veebruar 2020 / 29. veebruar 2021.

1. september 2020 
Projektid peavad algama vahemikus: järgneva aasta 1. märts kuni 31. august.
Maksimaalne kestus: 24 kuud
Minimaalne osalevate riikide arv: 4
Projektis peab osalema omavalitsusi vähemalt neljast rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik. Tegevus peab toimuma mõnes rahastamiskõlblikest riikidest.
Minimaalne korraldavate ürituste arv: 4
Minimaalne kutsutud külaliste osakaal: 30%
 
2.3 Kodanikuühiskonna projektid
Projektid kaasavad kodanikke ja edendavad riikidevahelist partnerlust ja võrgustikke, soodustades osalemist Euroopa Liidu poliitika kujundamise protsessides arutelude, arvamuste kogumise ja levitamise ning heade praktikate vahetamise kaudu.
Taotlejad: mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, haridus-, kultuuri ja teadusasutused. Partnerid: kohalikud/piirkondlikud omavalitsused või mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, haridus-, kultuuri- ja teadusasutused ning sõpruslinnade komiteed ja võrgustikud. 

 
Maksimaalne toetus: 150 000€ Taotlustähtaeg:
1. september 2020   
Projektid peavad algama vahemikus: järgneva aasta 1. märts kuni 31. august.
Maksimaalne kestus: 18 kuud
Minimaalne osalevate riikide arv: 3
Projektis peavad osalema organisatsioonid vähemalt kolmest rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik. Tegevus peab toimuma mõnes rahastamiskõlblikest riikidest.


4. OSALEVAD RIIGID NING ORGANISATSIOONID

Kodanike Euroopa programmist taotlemiseks kehtivad taotlejale järgmised kriteeriumid:

 1. Riik. Taotlejad ja partnerid peavad asuma ühes Euroopa Liidu 28 liikmesriigist või teistes osalejariikides: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Kosovo, Montenegro ja Serbia . Kaasatud peab olema vähemalt üks ELi liikmesriik.  
 2. Organisatsioon. Taotlejad ja partnerid peavad olema kas avalik-õiguslikud asutused või mittetulundusühingud (MTÜd, sihtasutused, haridusasutused, muuseumid, raamatukogud, teadus-, kultuuri, noorte-, ohvrite- või mäluorganisatsioonid, sõpruslinnade ühendused ja komiteed, linnad ja omavalitsused või neid esindavad mittetulundusorganisatsioonid).

Lisainfo: www.kodanikeeuroopa.kysk.ee

 

Piiriveere Liider asutati mittetulundusühinguna 30. märtsil 2006. aastal Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks. Meie tunnuslause „Piiritu Piiriveere“ kannab edasi piirkonnaülest ideed areneda pidevalt ning koos töötades edasi.

Tegevuspiirkonna ühtsus väljendub väga tihedalt koos eksisteerinud kultuuri-ruumis, ajaloolises pikaajalises läbikäimises, paiknemises Eesti-Vene piiri ja Lämmijärve ääres, Seto ja Võru kultuuri läheduses ning sarnases sotsiaal-majanduslikus olukorras.