Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise

28.11.2014

Piiriveere Liideri 2015-2020 strateegia tööversiooni tutvustavale üritusele Oraval – suurele strateegiaseminarile – tuli kokku enam kui 50 osalejat kõigist tegevusgrupi valdadest. Räpina, Värska, Mikitamäe, Orava, Meremäe ja Misso valdade elanikud, omavalitsuste esindajad, ettevõtjad ning mittetulundussektori aktivistid olid kokku kutsutud, et ühelt poolt kuulata seda, milliseid tegevusi Leader programm Piiriveere piirkonnas aastatel 2015-2020 toetama hakkab. Mahukaima osa päevast sisustas aga töö laudkondades – kõik osalejad said jagada oma ootusi ja kogemusi Piiriveere Liideri kaudu raha taotlemise osas.

„Need tagumiktunnid, mis vabatahtliku tööna Piiriveere Liideri tegevustesse on panustatud, on märkimisväärsed,“ tänas tegevusgrupi volinike koosoleku esimees Teet Helm avasõnades neid vabatahtlikke, kes on ühingu tegevustes aktiivselt kaasa löönud, paljud alates selle loomisest 2006. aastal.

„Soovime osalejatelt saada soovitusi, ettepanekuid ja kogemusi projektide taotlemise ja elluviimise iga etapi kohta. Kui teame ootusi ja murekohti, saame uue perioodi taotlusvoorude läbiviimisel Piiriveere Liideri töökorraldust paremaks ja taotleja jaoks võimalikult lihtsaks muuta“, ütles tegevusgrupi juhatuse esimees Kaidi-Mari Liping.

Tegevusgrupi kommunikatsiooni toimimise laudkonnas sai tegevusgrupi projektijuht Signe Zupsmann osalejatelt teavet selle kohta, kuidas paremaks muuta ühingu kodulehte ja infovahetust. Taotlejate nõustamise paremaks muutmise kohta kogus ettepanekud kokku Viivika Kooser, kes on ise olnud aastaid tegev ühena Piiriveere neljast meetmenõustajast. Nõustamissüsteemi jätkumise vajalikkust sissetallatud rada mööda toodi lauas palju esile, samuti tehti ettepanek, et tegevusgrupi büroos võiks tööl olla 1-2 palgalist nõustajat. Taotlusvorme käsitlevas laudkonnas toodi laua tööd juhtinud meetmenõustajale Maivi Laarile välja ettepanekud nii taotlusvormi sisu puudutavates küsimustes kui ka tehniliste lahenduste osas.

Projektide hindamise lauas arutleti hindamiskomisjoni liikme Ragner Lõbu eestvedamisel muuhulgas kompetentsete äriplaani hindajate ning väljastpoolt tegevusgruppi kaasatavate tipptasemel erialaspetsialistide leidmise võimaluste üle. Taotlejatele tagasiside andmise laudkonna tööd juhtis volinik Kairi Kasearu ning kiidusõnu sai tegevusgrupi praktika anda taotlejatele detailset esmast tagasisidet selle osas, mis on veel taotluses vajaka ja mida on vaja täiendada, enne kui taotlus hindamisele saadetakse. Samuti toodi välja, et oluline on hindamiskomisjoni ja meetmenõustajate vaheline tihe koostöö ja arutelud. Projektide aruandluse laudkonna juht, hindamiskomisjoni liige Kai Laanemaa noppis laekunud kommentaaridest välja paikapidava mõtte – mida selgem taotlus, seda selgem aruanne ning üldise mõtte, et aruandlus võiks olla inimlik ning internetis üleval näidisaruanded.

Eraldi oli osalejatel võimalik anda tagasisidet ka PRIAga suhtlemise osas. „Peamine soovitus on oma tegevused väga detailselt läbi mõelda ja ette valmistada, eriti puudutab see ehitustegevusi. Tegevuste etappideks jaotamine ei ole uuel perioodil enam lubatud“, ütles PRIA LEADER toetuste büroo juhataja Marek Treufeldt. Hindamiskomisjoni liikme Mart Külviku ja juhatuse esimehe Kaidi-Mari Lipingu kätte koguti kokku ka kõik ülejäänud ettepanekud, mis otseselt eelolevate teemade alla ei mahtunud. Siia alla mahtusid nii arutelud teemal pehmete projektide jätkusuutlikkusest kui konkreetsed ettepanekud projektide toetussummade osas.

Seminari õhkkond oli Piiriveerele omaselt vaba ja mõnus, aastate vältel tekkinud ja tugevalt juurdunud meie-tunde emotsiooni tõi päeva lõpus välja ka seminaril Põlvamaa Arenduskeskust esindanud Kaisa Tammoja: „Piiriveere Liider on oma strateegiaseminari juba teist aastat Ühisnädala ajaks planeerinud. Ühisnädala eesmärk on tõsta inimeste panust piirkonna arengusse ja seda strateegiaseminar tegigi. Väga hea näide kohalike kaasamisest! Need seminarid on olnud alati rahvarohked, hoolimata sellest, et tulijaid oli Räpinast Missoni. Selleaastane maailmakohviku meetod töötas väga hästi, strateegiagrupil on nüüd päris palju infot, mille üle edaspidi arutlema hakata“. Päeva lõpetas üllatusesineja Oravapoisid – suur tänu Orava vallavalitsusele lahke vastuvõtu eest!

Piiriveere Liideri strateegiarühm võtab seminaril kirja pandud mõtete kokkuvõtte oma järgmisel kohtumisel aluseks, et laekunud ideed läbi sõeluda ning kaaluda, mida ja kuidas edaspidi rakendada.

Piiriveere Liider on üks 26-st Eestis tegutsevast Leader tegevusgrupist. Kõik tegevusgrupid peavad 2015. aasta aprilliks uuendatud strateegiad koostama ning tegema otsused, milliseid tegevusi toetama hakatakse. Projektitoetusi on taotlejatele loodetavasti võimalik Leader rahadest taas jagama hakata 2015. aasta lõpus.

Lisainfo: Kaidi-Mari Liping, juhatuse esimees
55655172, kaidimari@piiriveere.ee

Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise
Strateegiaseminar tõi kokku üle 50 huvilise