LEADER projekti kogemus: õuesõppeklass Räpina Ühisgümnaasiumis

Õuesõppeklassi rajamiseks Piiriveere Liiderist toetust taotletud projektist räägib lähemalt Irmen Nagelmaa.


Kool, kus koostöö toetab arengut

Räpina Ühisgümnaasium asub Põlva maakonnas Räpina linnas. Gümnaasiumis töötab 60 inimest, neist 46 pedagoogi, ja õpib 375 õpilast.

Kooli missiooniks on piirkonna hariduskeskusena toetada õppivat kogukonda ning turvalises ja isiksust väärtustavas keskkonnas arendada noortes tegutsemisjulgust, vastutustunnet ja loovust.

Räpina Ühisgümnaasium teeb järjepidevat koostööd Mittetulundusühing Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskoguga, mis asutati 6. jaanuaril 2012. aastal. Vilistlaskogu eesmärgiks on Räpina Ühisgümnaasiumi vilistlaste koondamine, kooli arengu toetamine, aidates kaasa kooli strateegilise rolli esiletoomisele, tugevdamisele ja realiseerimisele, edendamaks Räpina piirkonda.

Õuesõppeklassi sünni lugu

Kooli ajalooõpetaja Tarmo Tammese initsiatiivil, mida toetas kooli juhtkond, ning vilistlaskogu koostööna valmis 2017. aastal taotlus õuesõppeklassi ehitamiseks Räpina ÜG siseõue.

Projektilt eeldati võimaluste avardamist õppimiseks ehedas keskkonnas, rakendades kõiki meeli, oma kätega tegemist, õpitu jagamist teistega ning selle edasiõpetamist. Leiti, et kuigi õpilased käivad õppeekskursioonidel ja -matkadel, on probleemiks tööjõu ja aja kulu õppekohta sõidul. Kõige parem on õuesõpet läbi viia vahetult koolimaja lähedal.

Seati järgmised eesmärgid:

  • luua koostöös õpetajate, õpilaste, lastevanemate ja kooli vilistlastega Räpina ÜG õuealale õuesõppeklass, milles asub ka liivakast;
  • kasutada liivakasti arheoloogiliste väljakaevamiste imiteerimisteks, üldteraapilisteks, rahustavateks ning loomingulisteks tegevusteks;
  • arendada noorte maailmavaadet muutuvas keskkonnas toimetulekuks;
  • võimaldada kogukonna inimestel läbi viia loenguid ja praktilisi tegevusi;
  • aidata alal hoida pärimuskultuuri ja mitmekesiseid pärimustehnoloogiaid, rakendades neid ja katsetades neid õppetöös.

PRIA toetussumma LEADER projektile „Õuesõppeklass Räpina Ühisgümnaasiumis“ oli 8 820 eurot. Hoone ehitas Harmony House OÜ.

Klass elab ja töötab

2019. aasta kevadeks on kogunenud kogemustepagas õuesõppeklassi kasutamisel. Seal on toimunud mitmeid ajaloo, kunstiõpetuse, matemaatika, bioloogia ja füüsika tunde erinevates kooliastmes.

Klassiõpetaja Anneli Huuse:

4. klassi kunstiõpetuses õppisime perspektiivi joonistamist. Kõigepealt tegime jalutuskäigu tee äärde ja selgitasime välja, mis on perspektiiv ja kuidas tee ja selle kõrval olevad asjad paistavad perspektiivis.

Õppeklassis kasutasime veelkordseks selgituseks tahvlit. Saime mängida seda läbi ka puupulkade ja kividega.

Füüsikaõpetaja Eve Sibul:

8. klassi mehaanilise töö, energia ja lihtmehhanismide tunnis teevad õpilased katseid looduslike vahenditega (puuoks, käbi, kivi, pink jne), aga klass on hea töölehtede täitmise ja arvutuste tegemise ajaks ning vähendab planeeritud tunni sõltuvust ilmast.

Kunstiõpetaja Jane Raud:

Õueklassi plussideks pean seda, et seal saab kunstiteemasid ja tehnikaid läbi viia, kartmata midagi ära määrida. Näiteks kõik söejoonistused saab läbi viia väljas. Samuti on võimalik väga hästi seostada kunsti ja loodusõpetust. Oleme kunstitundides teinud ka taimedega joonistamist ja maalimist, kõige paremad tööd tulevad võilillega, ka seda oleme läbi kogemuse katsetanud ja avastanud. Hästi õnnestuvad ka igasugused trükitööd, näiteks trükkimine taimedega ja jalajäljetrükk. Oleme kasutanud ka frotaaži (hõõrumistehnika teel saadakse kujutis paberi alla asetatud reljeefsest pinnast).

Ajalooõpetaja Tarmo Tammes:

Asendamatu on õuesõppeklass olnud arheoloogiaga seotud teemade õpetamisel. Nende teemadega seotud tundides saavad õpilased tutvuda arheoloogide töömetoodikaga praktiliselt, viies läbi väikesemahulisi kaevamisi ja püüdes leidusid õpetaja toel identifitseerida ja dateerida. See on alati elavdanud õpilaste huvi ajalooaine vastu ja aitab paremini mõista arheoloogide tegevust ja mõista arheoloogiliste allikate olemust ja nendega seotud eripärasid. Kui klassi valmimise järel on arheoloogiliste õppekaevamistega kätt proovinud 5.–7. klassid, siis juba kevadel 2019 on kavas kasutada seda metoodikat ka gümnaasiumis, 10. klassis ainealase mõistmise avardamiseks.

Matemaatikaõpetaja Kätlin Neimann:

Matemaatikatunnis oleme teinud järgnevat:

1) geomeetria kordamise juures otsinud maja juures erinevaid geomeetrilisi kujundeid, teinud mõõtmisi ja arvutanud leitud erinevate kujundite ümbermõõte ja pindalasid;

2) plaanimõõdu teema juures teinud antud majakese plaani, arvutanud põranda pindala, et leida kui palju värvi kuluks põranda värvimisele, plaanis on tegeleda ka katusega;

3) koordinaattasandi teema juures tegime põrandale koordinaattasandi (paberteibiga) ja paigutusime siis igaüks vastavasse kohta (loositud koordinaatide järgi).

Õuesõppeklassist on rõõmu nii otseselt kui ka kaudselt: otseselt saab teha erinevaid mõõtmisi, planeerimisi (joonestada plaani), arvutada ümbermõõte, pindalasid, ruumalasid, teha majandusmatemaatika arvutusi (materjalikulu, viimistlusmaterjalide kulu jne). 

Kaudselt saab ükskõik millise teema juures minna ja teha töölehti, paaristööd, rühmatöid, et nautida ilusat ilma, värsket õhku ning "põgeneda" klassist.

See pole veel kõik

Koolipere näeb õuesõppeklassi kasutamisel  mitmeid võimalusi, olgu see koostöökoosolekute, mõne kogukonnaüritusega seotud sekretariaadi asukohana või pidulikuma sündmuse tähistamise paigana. Kooli sisehoovi, õueõppeklassi vahetusse lähedusse, ehitatakse peatselt uus staadion, korvpalliplats, multifunktsionaalne mänguväljak. Koolil on kavas rajada sisehoovi õpilaste liikumist soodustav tegevuskeskus. Õpilasinitsiatiivil kavandatakse välise lauatennise laua paigutamist.

Nii leiab õuesõppeklass tulevikus kasutust ka liikumis- ja sporditegevust toetava hoonena.

Räpina Ühisgümnaasiumi pere tänab vilistlaskogu, Piiriveere Liiderit ja PRIA-t tulemusliku koostöö eest!

 

Irmen Nagelmaa

Räpina Ühisgümnaasiumi

õppekvaliteedi juht

Koduleht: www.yg.rapina.ee

Facebook: Räpina Ühisgümnaasium