Konkurss meetmenõustaja leidmiseks

16.01.2009

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja konkursi meetmenõustajate leidmiseks.

Piiriveere Liider piirkonnas valitakse kuus meetmenõustajat, võimalusel valdade ja vastutusvaldkondade (meetmete) põhiselt. Kandideerimise tähtaeg: 30. jaanuar 2009

Piiriveere Liider (PVL) piirkonnas (Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Piirissaare, Räpina ja Värska vallad) valitakse kuus meetmenõustajat, võimalusel valdade ja vastutusvaldkondade (meetmete) põhiselt. Piirissaare valla elanike nõustamine tehakse ülesandeks ühele nõustajatest. Meetmenõustajad teevad omavahel pidevalt koostööd koordineerimiseks ja tegevuste ühtlustamiseks.

Meetmenõustaja tööülesanded:

 • on kontaktisikuks potentsiaalsetele taotlejatele PVL strateegia meetmeid puudutavates küsimustes;
 • pakub nõu ja tehnilist abi (bürooteenused projektijuhtidele KOV poolt eraldatud ruumides) projektitaotluste koostamisel, projektide elluviimisel ja aruandlusel,
 • valmistab ette temaatilisi koolitusi meetmete raames (komplekteerib õppegrupi, korraldab õpperuumi, tehnilised vahendid, õppematerjalid, vajadusel kutsub lektorid, osaleb lektorina)
 • osaleb hindamiskomisjoni ja meetmenõustajate koolitusel (veebruar 2009) ja lektorina taotlejatele mõeldud oma valla koolituspäeval (märts 2009)
 • osaleb vähemalt ühel koostöö ümarlaual (märts 2009)

Nõuded meetmenõustajale on järgmised:

 • PVL tegevusgrupi strateegia tundmine ja Leader meetme määruse ning dokumentatsiooni tundmine;
 • hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus;
 • projekti eelarve koostamise oskus;
 • elab või töötab PVL piirkonnas.

Kasuks tuleb:

 • projektitöö kogemus: projektitaotluste koostamine, läbiviimine, aruandluse koostamine
 • tegevuspiirkonna sotsiaal-majandusliku olukorra tundmine;
 • varasem nõustamise kogemus ja kompetents;
 • koostööoskus, eestvedamise ja ühistegevuse kogemus, suhtlemisoskus;
 • teenuse osutamiseks vajalike töövahendite olemasolu ja kasutamise võimalus (nt auto, mobiiltelefon, arvuti, bürootarbed)

Meetmenõustajatele pakub PVL võimalust:

 • osaleda tegevusgrupi juhtimise koolitusel (2009)
 • osaleda Eesti-sisesel ja välisõppereisil (2009)

Konkursil osalemiseks palume kandidaatidel saata oma CV ning visiooni tööst meetmenõustajana 30. jaanuariks 2009 e-postiaadressile piiriveere@piiriveere.ee. Vajadusel viiakse läbi ka vestlus. Visioonis palume muuhulgas välja tuua, millistes valdades ja milliste meetmete osas ollakse valmis nõustama ning anda ülevaade senisest projektitöö kogemusest, loetledes teostatud projektid (teema, rahastaja, toetuse summa, projekti läbiviimise aeg).
Valiku meetmenõustajate osas teeb PVL nõukogu poolt kinnitatud 5-liikmeline komisjon.

Vaata ka: „Meetmenõustaja valikukriteeriumid“, „Meetmenõustaja töökord“

Lisainfo: Kaidi-Mari Liping, tel 55 655 172 , kaidimari@piiriveere.ee