Arukate maapiirkondade programmi kandideerimise tähtaeg pikenes

Head kogukonnad, külade esindajad!

 
Ootame teid kandideerima üleeuroopalisse arenguprogrammi „Arukad maapiirkonnad 21. sajandil“ (“Smart villages”)! 
 
Lisaks pakub programmi Eesti koordinaator Kristiina Tammets kandideerijatele tuge avalduse täitmisel: kõik soovijad võivad eeltäidetud vormi (kodulehelt leiate selle ka doc formaadis) saata talle üle vaatamiseks aadressile kristiina@tas.ee.
 
Kandideerimise uus tähtaeg on 11. mai.
 

 

Kutse aktiivsetele kogukondadele osalema üleeuroopalises arenguprogrammis „Arukad maapiirkonnad 21. sajandil“ (“Smart villages”) 
 
Mis projektiga on tegemist? 
Arukate külade projekt on 2,5aastane projekt, mida rahastab Euroopa Komisjon (DG AGRI) ja mille üldeesmärk on toetada ja julgustada külasid kogu Euroopas kasutama uuenduslikke meetodeid ja strateegiaid oma külade arendamisel.  
 
Euroopast valitakse välja 17 küla, mida projekti kestel juhendatakse ja tehniliselt toetatakse. 5 küla on praeguseks juba valitud Iirimaalt, Soomest, Prantsusmaalt, Tšehhist ja Kreekast ning ülejäänud 12 küla valitakse välja maikuu lõpus 2020. Kandideerida arenguprogrammi võivad külad, külade kogumid, alevid, alevikud, väikelinnad koos ümbritsevate küladega jt.
 
Kas meie küla oleks hea kandidaat? 
 Teie küla on hea kandidaat, kui:

 • te vajate tuge, ideid ja inspiratsiooni, et saada arukaks külaks;
 • teil on entusiastlikud juhid ja kaasamõtlejad, kes soovivad arendada ja juurutada aruka küla strateegiat ning seda ellu viia;
 • soovite saada ekspertjuhendamisest, et küla arenguga edasi liikuda;
 • külal on olemas kasvõi osaline tehniline baasvõimekus, sh piisav internetiühendus, 
 • või muu asjaomane taristu (kuigi tegemist ei ole eeltingimusega);
 • teie külal on olemas esialgne idee, edukalt ellu viidud projektid või planeerimistegevused, 
 • mille baasil arukat küla edasi arendada (kuigi tegemist ei ole eeltingimusega);
 • küla on avatud teadmiste vahetamisele ja koostööle teiste külade ning huvirühmadega, kohaliku omavalitsusega.  

 Kui arvate, et teie küla on valmis põnevat aruka küla teekonda ette võtma, kandideerige kuni 5. maini 2020 ja teid võidakse valida arukate külade üleeuroopalisse arenguprogrammi!  
Kuidas kandideerida?  
Teil tuleb täita lihtne taotlusvorm, milles kirjeldate:

 • oma küla peamisi näitajaid, probleemkohti, tugevusi ja võimalusi;
 • motivatsiooni saada arukaks külaks;
 • lisandväärtust, mida ootate projektis osalemisest. 

 Taotlusvorm on kättesaadav aadressil  https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application 
 
Mida osalemine annab? 
Kui teie küla valitakse arenguprogrammi, saate:

 • rahvusvahelist eksperttuge aruka küla strateegia väljatöötamiseks ja juurutamiseks;
 • külastada projekti kulul külasid erinevates Euroopa piirkondades, et saada inspiratsiooni;
 • osaleda koos teiste välja valitud küladega Aruka Küla Akadeemia üritustel, 
 • et vahetada kogemusi ja suurendada oma küla suutlikkust;
 • muuta oma küla nähtavaks üle Euroopa. 

Taotlus tuleb esitada inglise keeles.  

Küsimuste korral palun pöörduge Kristiina Tammetsa poole Tartumaa Arendusseltsist  kristiina@tas.ee, mob. 53409873 

Lisateavet inglise keeles saab ka e-posti aadressil smart-rural@e40.eu