Vormid

MTÜ Piiriveere Liider 2017. a. II taotlusvoor on avatud 29. september - 13. oktoober 2017. a.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg (tegevusgrupis): 05. jaanuar 2018

Projektitaotlus koos kõikide lisadokumentidega esitatakse vanas e-PRIAs.

Juhend: taotluse esitamine e-PRIAs; e-PRIA tehniline tugi: 737 7677

Kohustuslikud lisadokumendid, mis taotleja peab esitama:

A. LEADER määruse § 37 (4) nõutud dokumendid:

 • toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestus kululiikide kaupa (vt allolev excel näidisvorm), välja arvatud juhul, kui projektitaotluse esitab ühisprojekti taotleja, kelle eelarve on esitatud tegevuskavas;
 • ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul kavandatava ehitise maksumuse eelarve vastavalt § 19 lõike 9 nõudele, mis esitatakse Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ning mis on avaldatud PRIA veebilehel www.pria.ee/docs/resources/10780.xls;
 • ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alates 30 000 eurost, väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alla 30 000 euro, väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri, kui nimetatud aruanded ei ole kättesaadavad äriregistrist;
 • seltsingu puhul seltsingulepingu ärakiri ja seltsinglaste nimekiri;
 • ärakiri § 28 lõike 4 nõuetele vastavast tegevuskavast, kui toetatav tegevus vastab § 28 lõike 3 punktile 2
  (UUS! 2017 ühisprojekti tegevuskava vorm, mis on kättesaadav PRIA kodulehel www.pria.ee/docs/resources/10162.docx;
 • projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta;
 • ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Kohaliku tegevusgrupi enda projektide puhul:

 • ärakiri kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusest kohaliku tegevusgrupi projektitaotluse või § 28 lõike 2 punktis 3 nimetatud tegevuse heakskiitmise kohta;
 • ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust kohaliku tegevusgrupi piirülese koostööprojekti ettevalmistamiseks.

B. Selgitamaks välja, kas taotleja on hankija RHSi mõistes, on täiendavalt vajalik esitada:

 • Mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused.
 • Eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal.

C. MTÜ Piiriveere Liider nõutavad täiendavad lisadokumendid, et hindamiskomisjon saaks hinnata taotleja, projektitaotluse ja toetatava tegevuse vastavust strateegias ja rakenduskavas, sealhulgas strateegia meetmes esitatud nõuetele:

 • MTÜ Piiriveere Liider taotlusvorm (UUS!)
 • Õppereisi puhul õppereisi programm ja osalejate valiku printsiipide kirjeldus
 • Koolituste puhul koolituse programm ja osalejate valiku printsiipide kirjeldus
 • Üle 10 000* EUR investeeringuprojektide puhul vajalik esitada äriplaan, sh rahavoogude prognoos (kui taotlejaks ei ole ettevõtja, võib äriplaani ja rahavoogude prognoosi asemel esitada muud olemuselt analoogilised dokumendid, millest nähtub kavandatava investeeringu elujõulisus). *Arvestatakse ilma käibemaksuta summas, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda käibemaksu tagastamist käibemaksuseaduse alusel.
 • Meede 2 projektide taotlejate puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne.

MUUDATUS: hinnapakkumisi, hinnapäringud, ehitusluba ja projekteerimistingimusi ei pea taotleja esitama koos projektitaotlusega, vaid siis, kui esitab esimese kuludeklaratsiooni! Vt täpsemalt Leader määrusest ja seletuskirjast.