Taotluste hindamisest Piiriveere Liideris

Eesti kagunurga elu edendav MTÜ Piiriveere Liider avab septembris järjekordse taotlusvooru, kus kolmes meetmes jagatakse kohalike ettevõtmiste toetuseks enam kui pool miljonit eurot.

MTÜ Piiriveere Liider tegevjuhi Endla Miti sõnul on voor avatud 9.–23. septembrini, mil on võimalik taotlust e-PRIAsse sisestada. „Eeltööd saab alustada aga juba nüüd ning huvilistel soovitan julgelt pöörduda Piiriveere Liidri büroo poole, kus taotluste sisu kohta annavad nõu meie kogenud meetmenõustajad Ingrit Kala ja Kai Laanemaa,“ lausus ta.

Endla Mitt lisas, et konsultatsiooniks on soovitatav aeg siiski enne kokku leppida, kuna nii saab keskenduda vaid konkreetset taotlejat huvitavatele küsimustele.

Voorus kolm meedet

Sügiseses taotlusvoorus on kolm meedet: elukeskkonna arendamise, ettevõtluse ja ühisturunduse meede.

Elukeskkonna arendamise meetme eelarve on 148 835 eurot ja toetust saab taotleda vaba aja veetmise ruumide tarvis, huviringide käivitamiseks ja edasiarendamiseks.

Ettevõtluse arendamise meetme eelarve on 356 454 eurot ja see on abiks
ettevõtluse arendamisel, mitmekesistamisel ja/või uute töökohtade loomiseks vajalike seadmete, masinate, inventari ja tarkvaralahenduste ostmisel. Toetatakse ka teavitus- ja koolitustegevust. Eraldi juhtis Endla Mitt tähelepanu asjaolule, et selle meetme raames toetatakse põllumajandussaaduste töötlemist ja väärindamist.

Ühistegevuse arendamise meetme eelarve on 60 000 euro ja selle raames toetatakse ühisturundustegevusi (nt messidel osalemine ja turundusmaterjalide valmistamine) ning paikkonna tuntuse tõstmiseks uute ürituste algatamist või juba ellu kutsutud ürituste kõrgemale tasemele viimist.

Piiriveere Liider loob töökohti

Värska Südamekodu projekt on üks näide, kuidas Piiriveere Liider on kohaliku elu arendamisele õla alla pannud. Saatse saapas asuvasse pansionaati toodi kuni viimase ajani soe toit Värska Sanatooriumist. Kuna toit kippus aga teel jahtuma, taotles Värska Südamekodu Leader-programmist toetust, et oma köök välja ehitada. Toetus saadi ning tänu sellele loodi piirkonda juurde kaks töökohta: köögis said tööd peakokk ja kokk. Samuti üritatakse pansionaadis kasutada eelkõige ümbruskonnas kasvatatud põllusaadusi, mis tähendab seda, et tulu saavad ka kohalikud põllumehed.

Pikemalt saab toetatavate tegevuste kohta lugeda Piiriveere Liidri kodulehelt http://piiriveere.ee, samuti võib küsimustega otse büroo poole pöörduda.

Kuidas taotlusi hinnatakse?

Piiriveere Liider koosneb kuuest piirkonnast (haldusreformieelsed vallad Räpina, Mikitamäe, Värska, Orava, Meremäe, Misso). Iga piirkond esitab hindamiskomisjoni kolm liiget, kokku on komisjonis 18 võrdset liiget.

Enne hindamist taandavad ennast voorus osalevate projektidega seotud hindajad. Võimaluse korral ei osale vooru hindamises eelmise vooru hindaja. Kui pärast taandamisi ja eelmise vooru hindaja kõrvalejäämist on piirkonna kohta veel mitu hindajat, siis selgitab voorus osaleva hindaja loosi teel välja büroo. Kui igast piirkonnast on välja selgitatud üks hindaja (st kokku kuus hindajat), siis valivad hindajad endi seast komisjoni esimehe.

Taotlejatel on võimalus oma taotlust selgitada, täpsustada projekti kaitsmise koosolekul või paikvaatlusel. Projekti kaitsmise koosolekul on taotlejal projekti tutvustamiseks limiteeritud aeg.

Hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid ja strateegia. Pärast kaitsmisi ja paikvaatlusi hindavad hindajad projekte individuaalselt, võttes aluseks Piiriveere Liidri hindamiskriteeriumid ja strateegia. Hindajad sisestavad hinded koos põhjendustega e-PRIAsse. Kui projektitaotlus ületab hindamislävendi, siis tehakse PRIAle ettepanek projekti toetada.

Hindajad hindavad taotlusi individuaalselt, nende hinnete alusel moodustub projektitaotluste paremusjärjestus.

Paremusjärjestuse kinnitab Piiriveere Liidri juhatus. Enne kinnitamist peavad ennast taandama voorus osalevate taotlustega seotud juhatuse liikmed. Kui taandamiste tõttu ei saada kokku juhatuse vajalikku otsustusvõimeliste liikmete arvu, siis kinnitab paremusjärjestuse Piiriveere Liidri üldkoosolek. Pärast paremusjärjestuse kinnitamist edastab Piiriveere Liider selle lõppotsuse tegemiseks PRIAle.

Allikas: Lõunaleht

 

Taotleja poolt esitatud taotluse menetlemisele ja hindamisele esitatavad nõuded määrab kindlaks Piiriveere Liideri hindamiskord.

Põgusa ülevaate, kuidas käib taotluste hindamine Piiriveere Liideris, annab hindamistööd tutvustav videoklipp.

MTÜ Piiriveere Liideri 2019. a taotlusvoor on avatud 9.-23. september.

Taotlemise kohta jagavad infot Piiriveere Liideri büroo töötajad, võimalik kokku leppida kohtumine Piiriveere Liideri büroos.

Taotluse sisu koostamisel on võimalik konsulteerida Piiriveere Liideri meetmenõustajatega.