Sügisseminaril arutati Piiriveere Liideri kuvandi üle

Sügisseminaril osalejad.

16.11.2011

11.-12. novembril toimus Lätis, Gulbene linnas Piiriveere Liideri sügisseminar. Kui eelmine 2010. a suvel läbi viidud seminar keskendus maapiirkondade jätkusuutlikkuse teemale, siis seekord oli fookuses mainekujundus. Osalejateks olid nii Piiriveere Liideri praegused liikmed kui ka aktiivsed kohalikud, kes piirkonna elukeskkonna arendamisel kaasa rääkida soovivad.

Seminar algas konsultatsioonifirma Consumteric OÜ juhataja Oliver Loode tunniajase teoreetilise sissejuhatusega mainekujunduse teemasse, millele järgnes kokkuvõte taotlejate seas läbi viidud Piiriveere Liideri kuvandi küsitlusest. Üldhinnang Piiriveere Liideri tegevusele oli positiivne (7-palli skaalal 5,7). Sarnaselt hinnati ka organisatsiooni mainet oma tegevuspiirkonnas (5,6). Tugevuste seas mainiti sagedamini organisatsiooni läbipaistvust ja objektiivsust, kohalike olude head tundmist ning pädevat meeskonda ja meetmenõustajaid. Peamiste arenguvõimalustena mainiti vajadust laiendada taotlejate kandepinda ning senisest aktiivsemalt kaasata liikmeid organisatsiooni tegevustesse, samuti pöörata rohkem tähelepanu noorte toetamisele ning tõhustada koostööd nii piirkonna siseselt kui ka teiste Leader piirkondadega nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Mitmete vastanute hinnangul võiks tõsta kodulehel oleva info ülevaatlikkust ja asjakohasust. Täiendava infoedastuse kanalina soovitati kasutada Facebook’i.

Sügisseminaril sõnastati küsitluse tulemuste põhjal ka kolm tegevussuunda Piiriveere Liideri tegevuse tõhustamiseks ja kuvandi parandamiseks: 1) kommunikatsioon, sh veebilahendused 2) liikmete aktiviseerimine ja 3) piirkonna noorte kaasamine. Ajurünnaku käigus seminaril osalejate poolt formuleeritud konkreetseid ettepanekud on Piiriveere Liiderile aluseks edaspidiste tegevuste ellu viimisel.

Lisaks arutelule ja uutele teadmistele mainekujundusest, said seminaril osalejad kohtuda ja kogemusi vahetada kohaliku omavalitsuse ja tegevusgrupi esindajatega. Ühendus „Sateka“ esindaja Daiga Gargurne tutvustas seminari teisel päeval ka kahte tegevusgrupi piirkonnas ellu viidud projekti. Esimese külastatud projekti puhul oli Leader pogrammi toel soetatud spetsiaalsed treeningvahendid liikumispuudega inimestele. Teise projektiga renoveeriti kohaliku kooli ärklikorrus kohaliku ajaloo muuseumiks.

Airi Purge, projektiassistent, airi@piiriveere.ee