Strateegia 2015 – 2022 ja rakenduskavad

MTÜ Piiriveere Liideri  strateegia 2015 – 2022 on kinnitanud 19. augustil 2021 üldkoosolekul.

MTÜ Piiriveere Liider (edaspidi PVL) strateegia 2015-2020 tööversioon arutati läbi 27. mai 2014 üldkoosolekul ning esitati üldkoosoleku otsusega

Põllumajandusministeeriumile konsulteerimiseks. Laekunud tagasiside ja täiendava töö tulemusena korrigeeritud strateegia kinnitati 21. aprilli 2015 üldkoosolekul ning esitati 2015. a maikuus Põllumajandusministeeriumile täiendavaks mitteametlikuks konsultatsiooniks. Strateegia käesolevas versioonis on arvestatud konsulteerimisprotsessi käigus tehtud ettepanekutega. Strateegia annab ülevaate tegevusgrupist, liikmeskonnast, tegevuspiirkonna olukorra analüüsist. Välja tuuakse strateegia visioon, prioriteedid ning eesmärgid aastateks 2015-2020 ning strateegia elluviimise tegevuskava, mis sisaldab rakendatavate meetmete kirjeldust. Strateegia tugineb PVL arengustrateegiale 2008-2013, olles selle loogiliseks jätkuks.

Prioriteetideks on kohaliku ressursi ja potentsiaali parem rakendamine, ettevõtluskeskkonna arendamine ja ettevõtlikkuse toetamine ning ühtlase elukvaliteedi tagamine tegevuspiirkonnas. Strateegia eesmärkideks on: piirkonna ettevõtlus on mitmekesine, ettevõtluses rakendatakse rohkem kohalikku ressurssi ja potentsiaali, elanikkonna elukvaliteet on paranenud tänu huvitegevusele ja teenuste kättesaadavusele, piirkonna tööealise rahvastiku potentsiaal on tööturul paremini rakendatud.

Strateegia rakendamine toimub läbi iga-aastaselt koostatavate rakenduskavade.