"Piiriveere vaimsuse värskendamine" MTÜ Piiriveere Liider (2020-2022)

Eesmärgid

Projekti peamine eesmärk on MTÜ Piiriveere Liider meeskonna tugevdamine,  liikmete aktiivsuse suurendamine, meeskonnatöö parandamine, liikmete poolt projekti abil omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamine ühingu toimimise heaks ja ühingu eesmärkide saavutamiseks.

Projektiga taotletav lisaeesmärk on läbi projektitegevuste toetada kogukonda, korraldades üritusi oma kogukonnas ja tellides teenuseid oma kogukonnast. Tegevuste puhul, kus hankija on väljastpoolt Piiriveere Liideri tegevuspiirkonda, on rõhk teadmiste sisse toomisel piirkonda.

Tegevussuunad

6 meeskonnakoolituse/praktikumi ja 2 õppereisi läbiviimine.

Tulemused

  • Suureneb liikmete vaheline suhtlemine ühingu eesmärkide saavutamiseks.
  • Kasvab liikmete ja tegevtöötajate vaheline usaldus ja koostöö.
  • Tõuseb liikmete motivatsioon, osalejad tunnevad ennast olulise ja vajalikuna.
  • Kasvab meie tegevuspiirkonna koolituspaikade (nt puhkemajad jms) tuntus väliste koolitajate hulgas– oleme saanud tutvustada meie ettevõtjaid väljapoole tegevuspiirkonda.
  • Loodud on ühine nägemus järgmise perioodi tegevussuundadest.(rõhuasetustest).
  • Kasvab koostöö liikmeskonna ja (potentsiaalsete) taotlejate vahel (nt kuna koolituste puhul kaasatakse hankijatena kohalikku kogukonda).
  • Tugevneb ühingu kuvand, mis mõjutab positiivselt ühingu eesmärgi saavutamist (kogukonna arengus aktiivselt kaasarääkimist).
  • Lisandväärtusena on loodud liikmete ja taotlejate vahel tugevam side (koostöö).

Partnerid

MTÜ Piiriveere Liider

Studem OÜ