Meede 3.1 – väga hea, kuid vähekasutatud Piiriveere Liideri meede

Tegelen igapäevaselt üle-setomaalise koostöövõrgustiku juhtimisega. Näen oma töös pidevalt, et käsitööliste ühised tegevused on tõhusamad kui üksikuna tegutsemine. Olen Piiriveere piirkonnas nii taotlejana kui meetmenõustajana seda meelt, et sellised tegevused, kus saab üheskoos midagi teha, on võimsamad ja kogukonda laialdasemalt kaasavad.

Aga mingil põhjusel sellel tegevusperioodil Piiriveere piirkonna taotlejad kardavad ühisprojekte ellu kutsuda ja meetmesse 3.1 on esitatud vähe taotlusi. Olen hetkel seotud 4 erineva Piiriveere Liideri (PVL) ühistegevuse projektiga ja julgen kutsuda taotlejaid üles aktiivsemalt koostööd tegema ja leidma häid ja sobilikke koostööpartnereid. Ühisprojekti olemus seisneb erinevate huvigruppide koostöös ühise eesmärgi nimel. Rääkige oma ideedest ja leidke võimalikke koostööpartnereid!

Näiteks kirjeldaksin ühte MTÜ Seto Käsitüü Kogo projekti, mis hetkel PVLi meetmest 3.1 on teoksil.  Meie projekti eesmärgiks oli kokku viia piirkonna käsitöölised ning teadlased-etnoloogid erinevatest teadusasutustest. Koostööna kavandasime 3 aasta jooksul 30 õppepäeva (sh vastastikused konsultatsioonid) seto rahvarõivastega seotud teemavaldkondades. Kaugem eesmärk on meil see, et koostööprojekti tulemusena koondatakse 350 lehekülge seto rahvarõivaste alast käsikirja. Projektis teevad koostööd käsitöömeistrid ja teadusasutuste töötajad. Ühisprojekt on hästi käima läinud, tekkinud on hea sünergia, kus osapooled toetavad teineteist. Toimuvate teemapäevade raames käsitöölised räägivad valmistamise tehnikatest, esitlevad oma esemeid, teadustöötajad aga toovad uut infot varem avaldatud kirjanduse, fotode, muuseumikogude leidude jms näol. Käsitöölisi koondab MTÜ Seto Käsitüü Kogo ja muuseumiinimeste ning artiklikirjutajate selja taga seisab SA Seto Instituut. Projekti taotlemise ja aruandlusega tegeleb Käsitüü Kogo.

Minu arvates on see meede eriti hea, sest siin on võimalik saada toetust projektijuhtimiseks ja väikesemahuliseks investeeringuks.

Kutsun üles taotlejaid koos koostööpartneritega osalema projektikoolitusel, mis toimub 25. oktoobril Hanikase külakeskuses. Loodetavasti kogu piirkonna LEADER-toetus ei liigu vaid ettevõtlusesse ja piirkonnas jagub veel jõudu ja jaksu ühistegevusprojektide ellu kutsumiseks ja vedamiseks.

Ingrit Kala

MTÜ Piiriveere Liideri meetmenõustaja

Foto: Rahvarõivaraamatu teemapäevadel teevad koostööd teadlased ja käsitöölised (foto autor Ingrit Kala).

Meede 3.1 meelespea!


- Meetme nimetus: ühistegevuse arendamine.
- Eesmärk: suurendada ühistegevuses osalevate organisatsioonide arvu ning kogukondade ja organisatsioonide suutlikkust.
- Sihtgrupp: äriühingud, FIEd, KOVid, MTÜd, SAd.

- Partnerlus: vähemalt 2 partneri vaheline koostöö (NB! PVLi piirkonnasisene koostöö).
- Projekti kestus: 2-4 aastat.
- Toetus: maksimaalselt 20 000 eurot.
- Tegevuste ajakava: minimaalselt kvartalipõhiselt.
- Toetatavad tegevused:
   - koolitustegevused (sh eestisisesed ja ‑välised õppereisid);
   - ühisturundustegevused (paketid, messid, turundusmaterjalid jm);
   - uute ürituste algatamine, ellukutsutud ürituste uuele, kõrgemale tasemele viimine;
   - piirkonna atraktiivsust ja tuntust toetavad ühistegevused (üritused, esitlused, teavitused);
   - projektid, mis aktiveerivad meetme 1 ja 2 sihtgruppe, toetavad nende suutlikkust ja lõppevad konkreetse tulemusega (nt laadad, ühisnäitused, muud ühisüritused);
   - erinevate vanuserühmade ettevõtlikkuse, tööhõive ja kogukondliku aktiivsuse suurendamine;
   - juhendamine (eksperdid, lektorid, koolitajad).
- Toetust on võimalik küsida lisaks:
   - projektijuhtimisele (lisaks kaudsetele kuludele);
   - väikesemahulisele investeeringule (nt väikevahendite soetus, seadmed jms);
   - väljaspool PVLi piirkonna organisatsioonidelt (nt edumeelsed ettevõtted, teadusasutused, ülikoolid jne) oskusteabe jms sisse ostmisele.
- Maksetaotluse esitamine PRIAle: kuni 4 korda kalendriaastas.


Täpsem info meede 3.1 meetmelehel.

Piiriveere Liideri toetatud meede 3.1 projektinäidetega saab tutvuda siin.

Projektinäiteid teistest LEADER tegevuspiirkondadest:

- Ühisprojekt „Muutustega kohanemine“, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu

- Ühisprojekt „EESTI VABARIIK 100 – Jõelähtme kihelkond elagu“, Jõelähtme Rahvarõivaste Selts