"Mahe ja muhe – Mikitamäe, Värska, Meremäe, Orava ja Misso haridusasutused mahetoidule!“ Setomaa Liit MTÜ (2019-2021)

Eesmärgid, tegevussuunad

Projekti eesmärgid on suurendada projektis osalevate omavalitsuste ja lasteasutuste koostööd laste toidulaua tervislikumaks muutmisel ning suurendada maheda ja kohaliku toidutoorme osakaalu lasteasutustes, tõstes seeläbi PVL piirkonna elanike teadmisi tervislikust toitumisest ja kujundades tervislikke toitumisharjumusi, ning samaaegselt parandades ka kohalike põllumeeste ja mahetootjate konkurentsivõimet. Projekti tegevussuunad: lasteasutuste toitlustuse korralduse uuring, piirkonna mahetootjate uuring, koolikokkade täiendkoolitused + õppereisid Eestis, õppereis Taani tutvumaks maheda koolitoitlustamise kogemusega, kohalikul toorainel põhineva retseptikogumiku koostamine, perepäevad retseptide katsetamiseks ja mahetoidu tutvustamiseks.

Tulemused:

- Kolme projektis osaleva partnervalla ametnikud on saanud tuge tervisliku toitlustamise toetamiseks ja arendamiseks oma kasusaajate piirkonnas, kasvanud on nende teadmised, kontaktid ja suutlikkus selles valdkonnas tegutsemiseks. Kogetud teekond, tulemuslik koostöö ja uus kompetents on uute ühisprojektide ning algatuste aluseks.

- PVL piirkonna elanikud on rohkem teadlikud tervislikest toiduvalikutest, mahetootmise eelistest, mõjust keskkonnale ja elanikkonna tervisele ning teevad tervislikumaid valikuid.

- Piirkonna lasteasutuste kokad saavad inspiratsiooni ja ka praktilised tööriistad (retseptikogumik, koolitustel saadavad näpunäited) mahetoidu osakaalu suurendamiseks.

- Suureneb tervisliku toidu valdkonnaga seotud kajastus ja infovahetus PVL piirkonna kohaliku kogukonna, kohalike toiduettevõtjate, koolipersonali ja KOV ametnike vahel, mis toob potentsiaalselt kaasa uusi koostöövõimalusi erinevate huvigruppide vahel.

- Suureneb mahetoidu tarbimine kogukonna siseselt (topeltkasu – kohalik mahetoit on tervislik ja importtoidust soodsam valik tarbijate jaoks ning samas majanduslikult mõistlikum müügikanal ka kohalikule ettevõtjale, kogu tulu jääb piirkonda).

- Meremäe, Värska, Misso, Mikitamäe ja Orava koolid on omandanud uudse mahetoitlustamise kompetentsi, mida saab jagada ka teiste PVL piirkonna huvitatud koolidega, laiendades nii projekti mõju potentsiaalselt üle terve PVL piirkonna ning pakkudes võimalusi tulevasteks ühisprojektideks.

Partnerid

Setomaa Liit MTÜ

Setomaa Vallavalitsus

Võru Vallavalitsus

Rõuge Vallavalitsus