"Koostöös väärtustame kohalikku toitu!" MTÜ Seto Küük

Eesmärgid

Probleemiks on Setomaa väiketootjate vähene omavaheline koostöö ning infovahetus, samuti puudulikud teadmised nii tootearendusest kui ka turundusest. 10. novembril 2017 toimunud toidu kasvatajate-tootjate-valmistajate kontaktkohtumisel otsustasid osalejad, et on vaja edasi liikuda järgmisele tasemele. Nii moodustasid 2017. aasta lõpus toidutootjad ja toiduhuvilised katusorganisatsiooni MTÜ Seto Küük, mis koondab toiduhuvilised ettevõtted ja aitab parandada nende omavahelist koostööd.

Projekti peamine eesmärk on kohalike toidutootjate koostöö tõhustamine, parem infovahetus, toodangu väärtustamine-väärindamine ja tarbijatele atraktiivsemaks muutmine. Eesmärk on tõsta kohalike toidutootjate konkurentsivõimet nii Setomaal kui ka väljaspool piirkonda, luua toiduvaldkonna visioon ja teha tootearendust koostöös käsitööettevõtjatega.

Tegevussuunad

Projekti tegevussuunad on: toiduvaldkonna arengukava/ strateegia koostamine, sh kontaktkohtumine kasvatajate-tootjate-valmistajatega; õppereis, et õppida teiste kogemustest; koolitusprogramm, sh õppereisilt saadud teadmiste rakendamine ja kahe aasta kostipäeva korraldamine. Käesoleva projekti raames läbi viidavad tegevused kasvatavad toidutootjate koostööd ning teadmisi ja oskusi.

Tulemused:

Projekti oodatavad tulemused:

  • Paranenud on kohalike toidutootjate ja tooraine kasvatajate omavaheline koostöö ja suutlikkus. Kasvab toodangu realiseerimine ja seeläbi kasvab ka majanduslik kindlustatus.
  • Koostöö toiduettevõtjate ja käsitööettevõtjate vahel kasvab.
  • Ühiselt on loodud nägemus toiduvaldkonna arengusuundadest ja visioonist, sõnastatud on vastav dokument.
  • Teadmised toiduvaldkonna tootearendusest ja toidusuveniiridest on kasvanud. Loodud on mitmeid uusi toidumeeneid. Koolitusprogrammis valmivad toidusuveniiri prototüübid.
  • Õppereisi tulemusena on ettevõtjad saanud ettekujutuse, kuidas võiks arendust teha oma ettevõttes.
  • Kaks kostipäeva on edukalt läbi viidud ja kohalikke toidutootjaid on tutvustatud laiemale külastajate ringile, sest kostipäevadel osalevad paljud külastajad väljapoolt Setomaa piirkonda.
  • Kostipäeva korraldamisel seatakse eesmärgiks suurem koostöö kahe valdkonna organisatsiooni liikmete vahel. See aitab kaasa piirkonna atraktiivsuse suurenemisele, ettevõtjate tulu kasvule.
  • Kohalikel suurüritustel on rohkem kohalikust toorainest toidutooteid. Setomaa toit ja kultuur paistavad senisest enam silma.
  • Piirkonna ettevõtlus on mitmekülgsem läbi oma toodete arenduse ja turunduse.
  • Kohaliku toidutootja toode on atraktiivsem tarbijatele nii piirkonnas kui ka väljaspool.

Partnerid

MTÜ Seto Küük

MTÜ Seto Käsitüü Kogo

Toetuse summa: 19 992,90 eurot

Facebook: Seto Küük ja Seto kostipäiv

Ühingust: MTÜ Seto Küük

Seto Kostipäiv 2020 ERR uudistesaates