Alusdokumendid

Enne projektitaotluse koostamist palun tutvuge:

 1. Piiriveere Liider strateegia 2015-2020 
 2. Hindamiskriteeriumid
 3. Hindamiskord
 4. Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3), sh taotlusvorm PRIA kodulehel
 5. Leader määrus ja määruse seletuskiri 
 6. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register Rahandusministeeriumi kodulehel  
 7. Teavitamine, sanktsioonid ja Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamine, toetatud objektide tähistamine (määrus) 
 8. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013
 9. Euroopa Liidu Lepingu I Lisa  (põllumajandussaaduste nimekiri mille töötlemiseks toetus kuni 50%)  
 10. Alates 01.09.2017 uus riigihangete seadusolulisemad muudatused seaduses. Riigihangete seaduse alane nõustamine Rahandusministeerium 611 3701 (E kl 9-12, K kl 14-17, R kl 9-12) riigihanked@fin.ee, kasulik teave.
 11. Mikro- ja väikeettevõtte määratlus
 12. Riigihangete seaduse tõlgendamine ja sanktsioonide rakendamise juhis

Strateegia rakenduskava meetmelehed (UUS!):

 1. Meede 1 meetmeleht 2017 II voor
 2. Meede 2 meetmeleht 2017 II voor
 3. Meede 3 meetmeleht 2017 II voor
 4. 2017. a meetmete eelarve
 5. 2017. a toetusmäärad

Ettekanded:

PRIA ettekanne LEADER määruse nõuetest (28.04.16 korrigeeritud 33.slaidil "Mitterahaline omafinantseering" kaudse kulu arvestus)

PVL infopäevade ettekanded - M1, M2, M3 (04.09.17 Mikitamäe ja 07.09.17 Misso infopäevade ettekanded)

Palun vaadake lisaks PRIA kodulehelt Leader - Abiks taotlejale