Uuringud

Setomaa Valdade Liit koostas MTÜ Piiriveere Liider tellimusel 2007. a. kevad-suvel ülevaatliku dokumendi tegevusgrupis eelnevalt läbi viidud uuringute kohta ning selgitatas välja vajaduse täiendavate uuringute läbiviimise osas, tuues eraldi välja:

 • eelnevalt tegevusgrupi kohta läbi viidud uuringud ning info, kuidas nende uuringu tulemustega tutvuda saab;
 • kokkuvõte tähtsamatest uuringutulemustest - ülevaade, mida saab kasutada strateegia sisendina tegevusgrupi kirjeldamisel;
 • soovitused täiendavate uuringute läbi viimise kohta - st mida konkreetselt ja millistel põhjustel on vaja tegevusgrupis täiendavalt uurida.

Kokkuvõttega saab tutvuda SIIN

2007. a. suve jooksul viidi täiendavalt läbi alljärgnevad uuringud:

Uuringu sissejuhatusega saab tutvuda SIIN

1. viiakse läbi uuring, eesmärgiga uurida sihtrühma koolitusvajadust:

 • viiakse läbi täiendav koolitusvajaduse uuring, sh teostatakse sihtrühma koolitusvajaduse analüüs;
 • koostatakse uuringukokkuvõte ja koolitusvajaduse analüüsi kokkuvõte.

Kokkuvõttega saab tutvuda SIIN

2. viiakse läbi uuring ja koostatakse tegevuskava väiksema sissetulekuga elanike kaasamiseks:

 • selgitatakse välja vähem aktiivsete elanikegruppide loetelu;
 • selgitatakse välja nende sihtrühmade vajadused, probleemide põhjused, võimalikud lahendused (et nende abil sihtrühmi kaasata strateegia koostamise protsessi);
 • selgitatakse välja meetodid, kuidas neile sihtrühmadele kõige paremini läheneda (saamaks neilt strateegiasse sisendeid);
 • töötatakse välja sihtrühma huvidest ja sobivast metoodikast lähtuvalt spetsiaalne tegevuskava-koolituskava nende kaasamiseks;
 • valitakse välja prioriteetsed sihtgrupid, kellele strateegias keskenduda ning kelle olukorra muutmine annab tegevuspiirkonna jaoks tervikuna suurima efekt;
 • koostatakse dokumendid: uuringu kokkuvõte; tegevus- ja koolituskava sihtrühma kaasamiseks.

Kokkuvõttega saab tutvuda SIIN

3. viiakse läbi täiendav sotsiaalmajanduslik analüüs ettevõtlikuse ja ettevõtlussuutlikkuse kohta Räpina ja Piirissaare vallas, mis:

 • on analoog ja täiendab 2005 aastal koostatud analüüsi (Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Vastseliina ja Värska vald) sotsiaalsete ja majandusliku jätkusuutlikkusega seotud probleemide kohta.
 • Esitatakse uuringu kokkuvõte.

Kokkuvõttega saab tutvuda SIIN